Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından soru önergesi

77

Tasarı: 

Durum: Cevaplandı

Özet: Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından yazılı olarak yanıtlanması için verilen soru önergesi.

İçerik: TBMM BASKANLIĞI’NA
Ankara, 4 Mayıs 2001

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim.
Saygılarımla.
Uluç Gürkan

  1. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde, Danıştay’ın “yürütmeyi durdurma” kararına karşın yapılan “şef ve şef yardımcılığı” sınavı hangi yasal zemine sığmaktadır?
  2. Yasal olmayan bu sınavı sözde kazananlar “şef” ve “şef yardımcısı” olarak atandılar mı? Bu kişilere, yasal kadrolarından mı yoksa yasal olmayan sözde “şef” ve “şef yardımcısı” kadrolarından mı maaş ödeniyor?
  3. Bu kişilerin eğittiği asistanların olası bir atama iptali durumunda mağdur olmaları nasıl önlenebilir? Hukuk, bu koşulda da yok mu sayılacaktır?
  4. Sağlık Bakanlığı uygulamalarında hukukun üstünlüğünü geçerli kılmak için ne yapılması gerekiyor?

CEVAP
12.08.2000 tarih ve 24238 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin ‘,3,4,5,7,8,9,10,11 ve 15. maddelerinin iptaili istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 5. Dairesi’nce anılan maddelerin yürütülmesinin durdurulmasına ve Bakanlığımızca 15.01.2001 tarihinde yapılacağı ilan edilen “Mesleki bilgi Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği” sınavının ise yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup, söz konusu sınavlar daha evvel ilan edildiği üzere 15.01.2001 tarihinde yapılmıştır.
Bakanlığımızca, mezkkur yönetmelik hükümleri çerçevesinde objektif ve bilimsel esaslara dayalı olarak yapılan şef ve şef yardımcılığı sınavlarını kazanan hekimlerin, sınav sonuçlarına göre münhal bulunan klinikö şef ve şef yardımcılığı kadrıolarına atamaları yapılmıştır.
Atama işleri münhal olan kadrolara yapıldığından, maaşlarının ödenmesinde herhangi bir problem bulunmadığı gibi, atama iptali istemi gibi durumların olması halinde eğitim gören asistanların eğitim süreleri geçerli olacağından hiçbir şekilde mağdur olmaları söz konusu olmayacakatır.
Bakanlığımızca daha önceki yıllarda yapılan klinik şef ve şef yardımcılığı sınavlarında bakanlığımıza bağlı Eğitim Hastanelerinde görev yapan klinik şeflerinin haricinde bütün branşlardan ikişer kişi olmak üzere toplam 226 profesör, 117 doçent jüri üyesi olarka görevlendirilmiştir. 1998 yılında yapılan şef ve şef yardımcılığı sınavında ise 13 profesör ile 45 doçent jüri üyesi olarak görevlendirilmiş olup 15.01.2001 tarihinde yapılan klinik şef ve şef yardımcılığı sınavlarının önceki yıllara kıyasla daha objektif ve bilimsel esaslara dayalı olarak yapıldığı, sınav jürisinin seçiminde gösterilen hassasiyetten anlaşılmış olacaktır.
Ayrıca Bakanlığımız, uygulamalarında hukukun üstünlüğü ilkesini her zaman benimsemiş olup, bundan sonra da gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.
Doç Dr Osman Durmuş
Bakan

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.