Adli tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Başkanı

171

Tasarı: 

Durum: Cevaplandı

Özet: Adli tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Başkanı hakkında verilen disiplin cezasına ilişkin

İçerik: TBMM BAŞKANLIĞI’NA
Ankara, 13 Eylül 1999

Aşağıdaki soru önergemin Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim
Saygılarımla
Uluç Gürkan

Basına yansıyan haberlere göre Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi başkanı Nur Birgen hakkında İstanbul Tabip Odası Yüksek Onur Kurulu tarafından 11.2.1998 tarihinde ” İşkence izlerini gizlemeye yönelik gerçek dışı rapor ” yazdığı gerekçesi ile ” 6 ay süreyle meslekten men ” cezası verilmiştir. Dr. Bilgen2in itirazı üzerine bu ceza kararı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından incelenmiş ve 1.6.1998 tarihi itibari ile onaylanmıştır.

6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Yasasının 4971. maddesi ” memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divanı Kararı ile geçici olarak sanat icrasından men edilen azalar, hiç bir suretle sanatlarını icra edemeyecekleri gibi, hasta kabul ettikleri yerler de kapatılır” hükmündedir. Buna rağmen Dr. Nur Bilgen hakkında verilen disiplin karrarı, kesinleşmesinden bu yana bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen uygulanmamıştır.

Olay yasa hükmüne açıkça aykırıdır. Ayrıca ” İşkence izlerini gizlemeye yönelik gerçek dışı rapor verdiği ” gerekçesiyle kesin olarak cezalandırılan bir kişinin Adli Tıp Kurulmunun işkence vakalarını tesbit eden ihtisas kurulunda başkanlık görevini sürdürmesinin ahlaki bir mazeretide olamaz.

Üyesi bulunduğum Türk grubu 20-24.9.1999 tarihinde Strazburg’da yapılacak Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde işkence ve kötü muamele nedeniyle cezalandırılanların af yasası kapsamına alınmalarının yanı sıra bu olay nedeniyle de yanıtlayamayacağı soru ve sitemlerle karşılaşabilecektir.

İnsanlığa karşı bir suç olarak anayasada da yasaklanmış olan işkencenin korumaya alındığı izlenimi veren bu olumsuzluğun aşılmaıs için Sayın Bakanlık ne yapmayı öngörüyor? Dr. Nur Bilgen hakkındaki kesinleşmiş disiplin cezasının uygulanması ve yasa dışı olarak bu kararı bu güne kadar uygulamayanlar hakkında gerekli idari ve cezai soruşturmanın açılması düşünülmüyor mu?

CEVAP
Soru önergesinde sözü edilen konuyla ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda;
Adli Tıp Kurumu 3. İhtissas Kurulu Başkanı olarak görev yapan önergede adı geçen kişi hakkında, 18.7.1995 tarihinde verdiği raporla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası onur Kurulunca 11.2.1998 gün ve 54 sayılı kararla 6 ay meslekten men cezası verildiği,
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulunca bu cezanın uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığımızdan istenen görüş üzerine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanununıun 49. maddesinin son fıkrasında memur olan üyelerin memuriyetleri ile ilgili görevlerine halel gelmeyeceği belirtildiğinden, adı geçen 3. İhtisas Kurulu Başkanı hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığının bildirildiği,
Aynı olaylşa ilgili olarak söz konusu kişi hakkında; Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 23.6.1997 tarih ve 1995/24110 hazırlık sayı ile Asliye Ceza Mahkemesine “Adli Görevi İhmal” suçundan dava açıldığı, davanın halen derdest bulunduğu,
Adı geçen tarafından, Türk Tabipleri Birliği2ne karşı altı ay meslekten men cezasına ilişkin istemin iptali ve yürütmeni durdurulması istemiyle İstanbul 1. İdare mahkemesinde açılan davada, mahkemece 24.09.1998 tarihli kararda yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği, davanın halen derdest olduğu,
Türk Tabipleri Birliğince,Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının kesinleşmiş meslekten men cezasının uygulanmasına dair 12.8.1998 tarih ve 1998/3552 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 9. İdare mahkemesine dava açıldığı ve davanın halen derdest bulunduğu,
Adli Tıp Kurumunun 16.2.199 gün ve 999/786 sayılı yazısı ile; isnat edilen suçun meydana geliş tarihi ile durumun adli Tıp Kurumuna intikali sırasındaki süre göz önüne alınarak söz konusu kişi hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle disiplin soruşturması yapılamadığının bildirildiği,

Anlaşılmıştır.

İlgili hakkında dava sonucuna göre işlem yapılması düşünülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim

Prof Dr. Hikmet Sami Türk
Adalet Bakanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.